Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem Państwa danych osobowych pozostanie ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. z siedzibą w Świebodzicach 58-160 przy ul. Strzegomskiej 30 (dalej także jako: „Spółka”). Z Administratorem Danych można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej zgodnie z w/w adresem lub za pomoca e-maila: zgk@zgk.swiebodzice.pl

Spółka będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy lub usługę oferowaną przez Spółkę. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny.

Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

 1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki – wskazane w Ar t. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Spółka będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

 1. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
 2. w celu przestrzegania przez Spółkę przepisów prawa - na podstawie wymogów ustawowych,
 3. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej, w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
 4. w celu wywiązania się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy
z następujących terminów:

 1. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, albo
 2. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Spółka podmiotom, tj.:

 1. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki np. dostawcom usług IT, audytorom-na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
 2. innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Spółkę opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które będą Państwo wnioskowali np. zawarcie Umowy, jej wykonania.
W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych.

Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Z poważaniem,
ZGK Świebodzice Sp. z o.o.